TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018

Lượt xem:


 

Thực hiện công văn số 1459 /SGDĐT-TTr ngày 17/10/2018 của Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018, bộ phận pháp chế nhà trường tuyên truyền phổ biến đến CBGVNV các văn bản sau: