Thực hiện Công văn số 134 /PGDĐT-PC, ngày 16/03/2018 của Phòng GD&ĐT Ea Kar, về việc yêu cầu quán triệt và lập kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 134 /PGDĐT-PC, ngày 16/03/2018 của Phòng GD&ĐT Ea Kar, về việc  yêu cầu quán triệt và lập kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT, Trường Tiểu học La Văn Cầu đăng toàn bộ các văn bản có liên quan lên website của trường để cán bộ, giáo viên, nhân viên theo dõi, đóng góp ý kiến và thực hiện. Đồng thời để phụ huynh, học sinh toàn trường được biết.