Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0979727045 mthuuminh85@gmail.com Hiệu trưởng nhà trường - Bí thư Chi bộ Địa chỉ: Khối 4b - TT EaKnốp - Eakar - Đăk Lăk Ngày tuyển dụng: 01/09/1996 Ngày về cơ quan hiện nay: 11/07/2008
Thái Thị Cúc
Thái Thị Cúc Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0973791909 thaithicuc64@gmail.com Phó hiệu trưởng - Phó bí thư Chi bộ Địa chỉ: Thôn 10- EaĐar - Eakar - Đăklăk Ngày tuyển dụng: 01/09/1985 Ngày về cơ quan hiện nay: 20/08/2014